Председник друштва

Уводна реч

Друштво предметних дидактичара Србије настало је из реалне потребе да се предметне дидактике-методике наставе, као посебне наставно-научне области, после дугог низа година занемаривања и ниподаштавања, истакну као веома важне и етаблирају у науци и просвети, превасходно у циљу образовања наставника.

Друштво је састављено од низа предметних секција које су организоване тако да имају руководиоца, координатора и остале чланове. У оквиру секција ангажовани су професори-предметни дидактичари (методичари наставе) са факултета, наставници предметне наставе (сарадници-практичари са дугогодишњим искуством у настави), просветни саветници и остали интересенти који своје делатности остварују у области предметних дидактика и систему образовања наставника.

Без развоја предметних дидактика нема напретка у образовном систему, јер оне представљају његов темељ из кога се даље надограђују и остали елементи (настава, учење, програми, исходи ...).

Наставници предметних дидактика су посебно одговорни за развој наставног подмлатка, нових будућих наставника, којима су потпуно посвећени у системима обука на матичним факултетима.

Да би се тај процес несметано развијао потребни су ресурси и системска решења која тренутно не постоје, а за шта се залаже Друштво предметних дидактичара.

У склопу друштва посебно се публикује часопис Journal of Subject Didactics, у којем се презентују оригинални научни радови/истраживања у предметној настави, различита решења у наставној пракси, студије случаја и осврти на нове научне и наставне публикације из области предметне наставе.

Позивамо све заинтересоване методичаре, запослене на факултетима и школама, наставнике предметне наставе и остале делатнике у процесу образовања наставника да нам се придруже у друштву, како бисмо сви заједно могли да утичемо да се наставни процес у целини побољша.

Председник друштва,

Проф. др Јелена Станисављевић, Универзитет у Београду - Биолошки факултет